Oude vaandels

Het gilde bezit nog 2 oude vaandels, (voor het gemak vaandel A en vaandel B genoemd).

Vaandel A
Het vaandel is in 1956 gemaakt door Riek van Oorschot (zus van de toenmalige koning Bert van Oorschot). De medaillons zijn geschilderd door schilder Casper Wouters uit Schijndel, (deze man had een schilderszaak in de Hoofdstraat naast smid van Thiel).
Het gilde huurde, in die tijd, een grote danstent en organiseerde dansavonden, zo werd geld bijeengebracht voor het maken van een nieuw vaandel.

Vaandel B
Van het oudere vaandel ( vaandel B ) is niets bekend.

Vaandel A rechter zijde.
Vaandel A linker zijde.
Vaandel B rechter zijde.
Vaandel B linker zijde.

• Eed van trouw
Teken van respect voor het wereldlijk en kerkelijk gezag wordt alleen tijdens uitzonderlijke momenten afgelegd; bijvoorbeeld bij de komst van een nieuwe priester in de parochie, of van een nieuwe burgemeester, maar ook als het gilde een gildendag organiseert waarbij volgens traditie de eed van trouw wordt afgelegd.
Het vaandel wordt onder begeleiding van tromgeroffel boven het hoofd gedraaid; twee keer linksom en twee keer rechtsom; eindigend in een neiging.

• Begrafenis
Bij uitgeleide van een gildebroeder-gildezuster of een belangrijke relatie. Het vaandel wordt tijdens de heilige mis in een standaard bij het altaar geplaatst. Na het slot van de mis neemt de Vaandrig plaats op het altaar; aan het hoofdeinde van de kist. De hoofdtamboer, of zijn vervanger neemt plaats in het hoofdgangpad aan het voeteneinde.
Zodra de tamboer roffelt wordt met het vaandel een klein kruisteken gemaakt en vervolgens geneigd tot op de kist. Als de familie dit wenst gaat het gilde mee naar het kerkhof en brengt de overledene naar zijn laatste rustplaats, bij deze gelegenheid wordt het vaandel geneigd boven het graf.
In situaties waarbij een uitgeleide met gildeneer op zijn plaats zou zijn, maar door omstandigheden niet haalbaar of niet wenselijk is, kan het vaandel vooraf aan de kerkdienst en/of avondwake in een speciale standaard langs het altaar worden opgesteld.

• Koningschieten
Het vierjaarlijkse Koningschieten is binnen het gilde geëvolueerd tot een statige dag waarbij het gilde uitrukt in vol ornaat. De huidige koning wordt thuis afgehaald waarna wordt begonnen met een kerkdienst om God’s zegen te vragen voor een waardige strijd. Tijdens het Koningschieten is er geen speciale taak of plaats voor het vaandel. Zodra de nieuwe koning is geschoten volgt een ceremonieel waarbij het vaandel prominent wordt ingezet. Hoogtepunt van het ceremonieel is het lopen over het vaandel door de nieuwe koning.

• Passeren van een kerk
Zodra het gilde in optocht een kerk passeert wordt met het vaandel gewezen naar het allerhoogste. De vendeliers volgen dit voorbeeld tenzij juist op dat deel van de route wordt gevendeld. Naar verluid bestaat een etiquette dat zulks uitsluitend geacht wordt bij geopende kerkdeuren. De eigen oude caert en/of archiefstukken vermelden hieromtrent geen aanwijzingen. Omdat ook niet op afstand kan worden vastgesteld of een kerkdeur al dan niet is afgesloten (dus geopend) wordt ten alle tijden met het vaandel geneigd.
Hetzelfde eerbetoon wordt consequent doorgevoerd bij het passeren van kruisbeelden, kapelletjes, Heiligenbeelden, en anderszins. Niet alleen bij gebouwen en beelden maar ook bij het passeren van vertegenwoordigers (personen) van het wereldlijk en / of kerkelijk gezag.

• Passeren van de eretribune
Zulks komt vrijwel uitsluitend voor op gildendagen. Hierbij wordt het vaandel van de schouder gehaald en fier recht vooruit gedragen. Achterliggende gedachte is de mogelijkheid voor de aanwezigen op de eretribune om goed kennis te kunnen nemen van de tekst op het vaandel.

Lopen over het vaandel
Lopen over het vaandel wordt gezien als de grootst mogelijk eer welke een gildebroeder ten deel kan vallen en is tot dusverre dan ook enkel en alleen voorbehouden aan de koning; aansluitend aan het schieten van de titel. Mogelijk symboliseert deze handeling de hoge positie van de koning binnen het gilde; de koning is als het ware bovengeschikt.

Bescherming van het vaandel
Wanneer een keer in de vier jaar over het vaandel wordt gelopen zal het vaandel niet op een drassige of besmeurde ondergrond worden gelegd; waar nodig zal vooraf een stuk folie op de grond worden gelegd teneinde het vaandel zo rein mogelijk te houden. Tot dusverre heeft het ceremonieel altijd plaatsgevonden in de open lucht; aansluitend aan het schieten, onder de schutsboom.
De nieuwe koning is gerechtigd om geschoeid over het vaandel te lopen, zijn schoenen maken deel uit van het tenue hetgeen inhoudt dat de koning deels ontkleed zou zijn bij het uitdoen van de schoenen. Uit respect voor het vaandel kan de nieuwe koning er niettemin voor kiezen om het vaandel blootsvoets of op kousenvoeten te betreden.