Gilde Gemonde

Het proces van samengaan

Ons dorp Gemonde met zijn 2250 inwoners behoort tot de kleinste dorpen van Brabant maar we zijn (bijna) overal bekend.
Een unicum was ook dat onze kleine gemeenschap twee Gilden had, het St. Anthonius en St. Sebastiaan Gilde en het St. Joris & St. Catharina Gilde. Op zijn Gemonds waren dit de “rijke Guld” en de “èrreme Guld”.

Bijna zes eeuwen lang hebben deze twee Gilden samen gewerkt maar bleven als een apart Gilde bestaan.
Allebei “bloedgilden” wat inhoud dat de kinderen (voor het jaar 2001 alleen de zonen) van een Gildebroeder automatisch lid zijn van het Gilde, voorwaarde daarbij is dat de vader aan zijn verplichtingen jegens het Gilde had voldaan.

In de archieven kunnen we zien dat de Gilden gebruik maakten van hetzelfde terrein en schutsboom, in de loop der eeuwen heeft de schutsboom altijd gestaan op een stuk grond van het Gilde St. Joris & St. Catharina.

Vanaf 1936 stond de schutsboom op een klein perceel grond gelegen aan de Lariestraat.
De Gilden groeiden en er kwam behoefte aan een grotere ruimte waar met kon schuilen en waar een toilet aanwezig was.

Bij de gemeentelijke herindeling van 1996 werd aan de verenigingen van Gemonde gevraagd wat hun wensen waren en de gilden hebben aangegeven dat zij graag, gezamenlijk, een nieuwe ruimte wilden hebben waar meer mogelijk was. Dit was de start van een jarenlang overleg met gemeente en grondeigenaren voor de verplaatsing van het Gildeterrein.
In 2002 is de samenwerking geïntensiveerd om te komen tot een gezamenlijke accommodatie.

Pas met de komst van de ruilverkaveling kon er ruimte gemaakt worden, de kleine perceeltjes grond van de Gilden konden nabij het sportpark verplaatst worden en de Gilden starten een verder samenwerking voor de bouw van een moderne accommodatie.

In 2006 werd door de Gilden de stichting “Stichting Gildenaccommodatie gemonde” opgericht, het bestuur van de stichting werd gevormd door 6 Gildebroeders / zusters, van elk Gilde 3 personen.
In april 2007 is de nieuwe accommodatie geopend en deze kreeg de naam “Datmunda” ( de oude naam van Gemonde).

Om een vereniging in stand te houden is het noodzakelijk dat er verjonging plaatsvind, zonder jonge aanwas is een vereniging niet meer levensvatbaar.
Zo ook de Gilden, na ruim 10 jaar samenwerken werd het tijd om na te denken over een samenvoeging om zo één groot Gilde te gaan vormen.
Beide Gilden konden, gezien hun ledenaantal, nog naast elkaar blijven bestaan maar we beseften wel dat je beter op tijd kunt gaan praten over meer samenwerking dan dat je dit pas gaat doen als een van de twee niet meer levensvatbaar is.

In het voorjaar van 2016 heeft Toon Pennings ( Hoofdman van het Gilde St. Anthonius en St. Sebastiaan) gevraagd om eens te kijken of het mogelijk is om de Gilden te laten fuseren.

De leden werden gevraagd wat zij van een eventuele samenvoeging vonden en de besturen namen het besluit om het samengaan te onderzoeken.
Het werd een proces met een lange adem, want hoe breng je twee verenigingen samen die al vijf eeuwen naast elkaar, maar toch apart, hebben bestaan.
Veel met elkaar praten en duidelijk maken, wat de een wil en de ander niet.

Na enkele oriënterende gesprekken bleek dat er draagvlak was en hebben beide Gilden in een algemene ledenvergadering besloten om een commissie “samengaan” in het leven te roepen, deze commissie kreeg de opdracht om te onderzoeken of een samengaan mogelijk was en zo ja een voorstel tot samengaan op te maken.

Deze commissie bestond uit de heren T. van Rijckevorsel, A. van de Sande, en T. van der Zee van het Gilde St. Anthonius en St. Sebastiaan en de heren J. van Breugel, M. Hoksbergen, J. Schellekens en J. van der Schoot van het Gilde St. Joris & St. Catharina.

Overwegingen van samengaan;
-Het Gilde St. Anthonius en St. Sebastiaan nadert het kritieke minimum aantal leden.
-Het Gilde St. Joris & St. Catharina heeft op dit moment voldoende (jeugd)leden maar door vergrijzing zal in de toekomst behoefte zijn aan versterking.
-De beide Gemondse Gilden werken al samen in de stichting Gildenaccommodatie Gemonde.
-De Gildebroeders -zusters van beide Gilden beoefenen al jaren gezamenlijk hun activiteiten zoals vendelen, schieten, jeu de boules enz.
-Door het samengaan bestaan er geen concurrerende Gilden activiteiten meer
-Door het samengaan kan beter voldaan worden aan de wensen van de leden.
-Er kan beter voldaan worden aan de doelstelling van het Gilde.
-Er is binnen de kleine gemeenschap van Gemonde in de toekomst maar plaats voor een Gilde.
-Een groter Gilde kan zich beter op de toekomst voorbereiden.
-Door het stijgen van de het ledenaantal kan er met meer “viertallen” deelgenomen worden aan Gildedagen.
-Na het samengaan van beide Gilden wordt de stichting Gildenaccommodatie Gemonde beheerd door één Gilde waardoor de exploitatie van de accommodatie op een andere / betere manier uitgevoerd worden.

Verschillende deskundigen werden geraadpleegd, waaronder, professor M.J.A. van Mourick,, Ing. J.P.M. van der Heijden, een belastingdeskundige van de belastingdienst, de kamer van koophandel en notaris Wedemeijer, daarnaast zijn er gesprekken geweest met besturen van verenigingen die al een samenvoeging hadden gehad of ermee bezig waren.
Op tussentijdse algemene vergaderingen legden de commissieleden uit wat de voor en tegens van een samengaan waren en kregen zij feedback mee voor het verder uitwerken van hun advies.

Begin 2018 zijn de leden van de twee Gilden in een (aparte) algemene vergadering bijeen geweest en hebben besloten om verder te gaan met het proces van samengaan, de commissie kreeg enkele opdrachten mee en ging aan de slag.

De commissie heeft de volgende stukken geraadpleegd;
-Burgerlijk wetboek 2 art. 308 tot 323.
-Publicatie van staatsecre4tarsis van belastingen in staatscourant 2013 nr. 153 21 januari 2013 over de fusie van twee verenigingen.
-Juridische stappenplan fusie noc/nsf
-Wetenschap. Infonu.nl/recht-en wet-/165878-fuseren-van-verenigingen-soms-zo-gek-nog-niet.html
-De Gildeacte uit 1614
-De vigerende statuten van beide Gilden
-Het vigerende huishoudelijk reglement van beide Gilden.

Voor het vormen van het fusie besluit is gebruik gemaakt van de expertise binnen beide Gilden,
-De jaarverslagen zijn opgemaakt door de Deken Schrijvers,
-De financiële jaarverslagen en de financiële doorkijken naar de jaren 2018 en 2019 van de Gilden door esp. De Deken rentmeester en de Buideldrager.
-De financiële doorkijk van de stichting door de penningmeester.
-Alle bovengenoemde financiële stukken zijn geredigeerd door Jessie Daams en Godelieve van der Leest.

Er bleken veel zaken juridisch geregeld te moeten worden, nieuwe statuten, opmaken van een acte van fusie, in en uitschrijving bij de Kamer van Koophandel, aanvraag van geen bezwaar bij de rechtbank en publicatie van het voornemen tot samengaan in een landelijke krant.
Daarbij kwam wat er nog intern geregeld moest worden, bijvoorbeeld;
-wat wordt de naam van het Gilde?
-hoe vormen we het nieuwe bestuur?
-welk uniform houden we? Of laten we een nieuw uniform maken?
-Hoe lang houden we twee Koningen? Of starten we meteen met het schieten voor een nieuwe koning?
-Hoelang gaan we met twee vaandrigs? Kiezen we voor één vaandel? Laten we een nieuw vaandel maken? Wanneer wordt dit nieuwe vaandel verpacht?
-Wat doen we met het archief? Opnieuw archiveren?
-Het maken van een nieuw huishoudelijk reglement.
-En niet onbelangrijk wat kost het samengaan?

De commissie “samengaan” heeft deze onderwerpen uitvoerig besproken en regelmatig heeft zij hun bevindingen uitgelegd op extra algemene vergaderingen van de Gilden.
Om het samengaan van de Gilden in 2018 te kunnen realiseren moesten de stukken voor 1 juni 2018 ter inzage gelegd worden.
De commissie had in mei 2018 alle stukken gereed en deze werden aan de algemene vergadering van beide Gilden voorgelegd. Beide Gilden stemden voor de fusie, het juridisch traject werd opgestart, alle benodigde stukken werden door de notaris verzorgt en toen begon het wachten.
In augustus kwam het bericht van de rechtbank dat er geen bezwaren waren tegen het samengaan en kon de commissie verder met het voorbereiden van de eerste algemene vergadering van de gezamenlijke Gildebroeders.

Op deze eerste algemene vergadering is unaniem besloten tot samenvoeging, is het nieuwe bestuur gekozen, op 4 oktober 2018 zijn de notariële stukken getekend door Bart Schellekens en Hans van der Schoot.
Gemonde heeft voortaan één Gilde met de naam Sint Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan.