Gilde Gemonde

Repetitieboek van het gilde Sint Joris & Sint Catharina uit Gemonde

Het originele repetitie boek wordt bewaard in het archief van bovengenoemd gilde.
Het geschreven archief van het gilde Sint Joris & sint Catharina is in 2006 geordend en gearchiveerd door Theo van de Sande. Het noteerboek is opgenomen in het archief onder nummer 13.Onderstaande uitleg (legenda) is opgenomen in de beschrijving van het archief.

Repetitieboek of Noteerboek der jaarlyksche rekeningen van het boogschutters Gilde “St Joris en St Catharina” te Gemonde, register van het gilde, 1899-1998. 1 deel

N.B. Het deel is gepagineerd 1-154. Aan de ongepagineerde binnenzijde van de omslag zijn de aantekeningen ‘De zecretaris in 1899 Adrieanus Geerts te Gemonde, dat behoor toe aan gilden van Gemonde St. Joris en Cacharia’ en ‘Bij het overlijden van de secretaris Adrianus Geerts in 1912 is in zijn plaats gekozen Johannes van Esch te St. Michiels-Gestel 1912’ aangebracht.
Specificatie:
– Jaarrekeningen over 1899-1921/22 (p. 1-49)
– Jaarrekeningen over 1922/23-1927/28, met jaarverslagen over 1921-1927 (p. 50-66)
– Jaarrekeningen over 1928/29-1950/51 (p. 66-114)
– Verklaring over de boekhouding naar aanleiding van de benoeming van een nieuwe hopman, 1951 (p. 115)
– Aantekeningen over benoemingen en overlijden van leden, 1952-1968 (p. 116)
– Aantekening over de vaststelling op de algemene jaarvergadering van het tarief van het trouw- en doodsgeld, 1953 (p. 117)
– Staat van betaald trouwgeld (vervolg van p. 142-145), 1968-1998 (p. 126-128)
– Staat van betaald doodsgeld, 1973-1997 (p. 129)
– Nota over onroerende goederen van het gilde over 1935-1949 (p. 130-131)
– ‘Aanteekeningen omtrent de documenten van het gilde St. Joris en St. Catharina te Gemonde’, nota over enkele archivalia van het gilde uit 1614, 1592 en 1792, 1949 (p. 133)
– Aantekeningen over de aanstelling in diverse (bestuurs)functies en over de verkiezing van de koning (vervolg van p. 150-153) over 1934-1962 (p. 134-137)
– Lijst van het gildezilver over 1601-1949 (p. 140-141)
N.B. De lijst is genummerd 1-52.
– ‘Naamlijst van leden die hun trouwgeld betaalt hebben’, staat van betaald trouwgeld over 1899-1966 (vervolg van p. 126-128), met vermelding van het lid en het jaar van betaling (p. 142-145)
– ‘Naamlijst van leden die hun doodsgeld betaalt hebben’, staat van betaald doodsgeld over 1899-1975, met vermelding van het lid en het jaar van betaling, tevens een aantekening over de wijziging op de algemene jaarvergadering van een reglement over de royering van leden die na 1974 het dekenschap niet aanvaarden, 1974 (p. 146-148)
– ‘Aanteekeningen betreffende de bezittingen van het gilde’, staat van (bebouwde en onbebouwde) percelen, in eigendom van het gilde, met vermelding van kadastraal perceelsnummer en oppervlakte, ca. 1950 (p. 149)
N.B. Hierbij de aantekening: ‘Daar wij over geen enkele acte van eigendom beschikken kunnen, daar deze op verschillende wijzen in den loop der tijden zijn zoekgeraakt, volgen hier de gemeente, de sectie en de groote en nummers van de verschillende perceelen zooals die in het kadaster zijn aangegeven’. Het betreft de percelen gemeente St. Michielsgestel sectie D nrs. 459 en 1058-1060 en gemeente Boxtel sectie C nrs. 35-36.
– ‘Lyst van opvolging der bestuursleden van het gilde’, aantekeningen over de aanstelling in diverse (bestuurs)functies en over de verkiezing van de koning en de keizer over 1883-1933 (vervolg op p. 134-137) (p. 150-153)
– ‘Aantekeningen betreffende de eigendommen van het gilde’, aantekeningen over onroerende goederen in eigendom van het gilde over 1899-1932 (p. 154 en ongepagineerd)

Beknopte, opsomming gemaakt van interessante dingen die ik in het noteerboek tegen kwam.

Algemeen,
De inkomsten en uitgaven hadden een grillig verloop, enkele jaren achtereen zijn er geen teerdagen gehouden vanwege de slechte financiële situatie van het gilde.
De rekeningen werden opgemaakt op sint Catharinadag en sint Jorisdag.
De hoofdman en dekenen namen zitting bij Adr. De Vroom en op deze dagen werden de halfjaarlijkse huur van de huizen en de grond voldaan.
De Hoofdman en dekenen leggen op deze dagen verantwoording af over de gelden.
De inkomsten zijn vooral de huur, de rente op uitstaande hypotheek, trouw en doodsgeld en de verkoop van hout, de uitgaven bestaan uit kosten voor onderhoud van de huizen en de teerdagen.
In latere jaren wordt er meer geld uitgegeven aan geweren, kogels ed.( aankoop te Lieshout ), lidmaatschap van kring Maasland en reiskosten.
Het bestuur kwam gemiddeld drie keer per jaar bijeen, met sint Jorisdag en sint Catharinadag, en met de kermis werd er vergaderd.
Er werd 2 maal per jaar “ geteerd “ op sint Catharinadag en op sint Jorisdag.
Met de kermis werd er op de vogel geschoten, hiervoor werden er elk jaar 2 vogels gemaakt. De maker van de vogels werd betaald.
De bijeenkomsten worden gehouden bij van A. de Vroom ( thans café de Zwaan ).
Voor de teerdagen wordt er bier ingekocht in Boxtel, per teerdag gemiddeld 120 liter.
Er wordt apart betaald voor huur, vuur, verlichting, voor het tappen van het bier en de maaltijd.
Vanaf 1905 wordt er betaald voor suiker en koffie en voor de “ bijavond “.
De rekening vermeldt een bedrag voor koffie ’s morgens en koffie ’s avonds.
In 1907 wordt vermeld “ de vrouwenkoffie “.
De “ blekken “ ( genummerde ronde of vierkante stukjes blik, enkele zijn nog in bezit van het gilde ) werden gebruikt om de consumptie van sterke drank, de borrels, te berekenen, deze moesten apart afgerekend worden.
Op elke teerdag werd er een heilige mis opgedragen, werd er betaald voor een kaars in de kerk en de pastoorsmeid kreeg Fl. 0,25.
De gildebroeders betaalden voor de teerdagen een bijdrage van ongeveer Fl. 0,75 per persoon, de bijdrage van de Keizer, de schrijver en de Koning werden door het gilde betaald.

Opvallende zaken,
1899 het doodsgeld is fl. 0,35 het trouwgeld fl. 0,30
1902 aanwezig geweest bij een concours te Hal in Boxtel.
1904 nieuw vaandel gekocht kosten fl 52,35
1914 werd fl. 3,15 betaald voor suiker in het bier voor de vrouwen
1914 betaald fl. 0,90 voor gebroken glaswerk bij van Roesel
1914 Het gilde schenkt een legaat van fl. 75,00 aan de harmonie van Gemonde.
1918 werd er geen jaarlijkse teerdag gehouden, wel een H. mis.
1919 werd verteer betaald bij den optocht te Gestel.
1921 werd met de kermis het gelag, van ’s morgens betaald bij Schellekens.
1921 de helft van de traktatie van de nieuwe koning.
1921 vervoer van gereedschappen bij het feest te ’s Bosch
1922 kermis verteer bij het uithalen van de koning bij J. Verbruggen fl. 1,95 bij M. Schellekens fl. 2,25
1922 van Hamond lost zijn hypotheek van fl. 400,00 af.
Het terug ontvangen geld wordt uitgezet bij het st Jans lyceum te ’s Bosch tegen 4%.
1914 – 1918 ivm oorlogsjaren is er geen vogel geschoten
1922 ivm de slechte situatie van de kas is het bestuur de leden afgeweest om trouw en doodsgeld op te halen, in de oorlogsjaren is dit geld niet geïnd. 13 mensen betalen.
1924 geen st. Joris gehouden.
1924 stof voor nieuwe sjerpen gekocht.
1923 voorstel om het gilde te verplaatsen naar Gemonde bij bijv. de Schuif wordt niet aangenomen.
1922 eigen bijdrage voor de teeravonden wordt terug gebracht van fl. 1,00 naar fl. 0,75.
1924 er wordt een nieuwe schutsboom geplaatst en er wordt besloten om voortaan op schijven te schieten.
1924 ivm bezuinigingen worden er geen “ blekken “ uitgegeven.
1924 nieuwe inkoopregels worden vastgesteld.
1925 fl. 150,00 van het uitgezette geld wordt terug gehaald. Op aandringen van de Kapelaan van de kerk wordt door het gilde een sint Catharina beeld in de nieuwe kerk geplaatst. Kosten fl. 195,00
1924 vanwege de slechte financiële toestand wordt er geen st. Jorisdag gehouden.
1927 nieuwe regels voor de opvolging van dekenen worden aangenomen
1927 een nieuw geweer wordt gekocht.
1929 brood voor het paard kost fl. 0,36
1929 aanschaf van doelpapier.
1932 meegedaan aan de optocht te Oosterwijk betaald fl. 13,90 voor auto, demonstratie, boeken en verteer.
1932 worden nieuwe beelden voor de vaan gekocht. Kosten fl. 23,00. plus fl. 1,30 voor de autobus en fl. 0,70 voor het verteer en bier.
1935 oprichting van een gildenbond te Vught. Contributie fl. 2,50
1935 zijn met een viertal schutters naar een concours te ’s Bosch geweest.
1935 concours te Vught. Brood voor het paard fl. 0,50.
1936 vergoeding voor reiskosten naar de feesten te ’s Bosch
1936 reiskosten voor de vergadering te Besooyen fl. 2,20
1936 de schutsboom wordt verplaatst naar de Lariestraat. Er wordt riem en touw gekocht voor het optrekken van het doel.
1936 een nieuwe beschermheer deze betaalde fl. 25,00
1936 een nieuw geweer gekocht kosten fl. 25,00
1936 betaald voor de kruisweg fl. 5,00
1937 Concours te Berlicum kosten fl. 4,00
1938 gildefeest te Baardwijk ontvangen voor het paard fl. 3,00 en van kring Maasland fl. 2,50 voor het standaardpaard.
1938 schutterconcours te Rosmalen fl. 1,00 en gildefeest te Waalwijk kosten fl. 6,70
1938 trom gekocht van de fanfare fl. 2,50
1939 geld opgezegd bij het st Janslyceum, hiermee de rekening betaald van Geert van Ekart vanwege een rechtszaak tegen vd. Langenberg huurder van een huis. De kosten waren 191,62 en in 1940 nogmaals fl. 82,15.
1940 geen teerdag
1940 fl. 200,00 op de Boerenleenbank geplaatst
1941 aanleg van elektrisch licht in de huizen kosten fl. 112,45
1944 schenking aan het wit-gele kruis fl. 20,00
1945 versiering van de wagen bij het bevrijdingsfeest fl. 10,00
1946 wordt er een nieuwe burgemeester ingehaald
1947 contributie voor kring Maasland wordt fl. 5,00
1947 vermakelijkheids belasting betaald fl. 20,00 huur dansvloer fl. 2,50
1947 concours te Heusden
1947 reparatie vaan fl. 1,50
1947 gildefeest Berlicum kosten 14,75
1948 aankoop nieuw geweer fl. 48,85
1948 grond verkocht aan J. Schellekens fl. 100,00
1948 een koffer voor het zilver gekocht fl. 15,00
1948 meebetaald aan een geschenk aan de voorzitter van kring Maasland en de federatievoorzitter
1949 een gedeelte van de aankoopsom van de nieuwe gildetrom wordt geschonken, het gilde betaald fl. 31,00
1949 gildedag Helvoort fl. 9,55
1949 inhalen van de Koningin te ’s Bosch kosten fl. 4,00
1949 openbare verkoop van het huis. Opbrengst fl. 5420,00 Koper is Jo vd. Schoot tevens jonge deken.
1949 beschermheer betaald fl. 15,00
1949 aankoop van vijf aandelen Boeren hypotheekbank a fl. 1000,00 per stuk kosten fl 94,14.
1949 kringdag te Esch.
1949 aankoop van een nieuwe vaan. Kosten fl. 23,70
1950 aankoop geweer fl. 25,00
1951 bij de overdracht naar de nieuwe hoofdman Harrie van der Schoot ( Kzn. ) is de financiële situatie; aandelen fl. 5000,00 spaarboekje fl. 596,51 Kas fl. 43,71
1952 het doods en trouwgeld wordt op fl. 1,00 gezet.

Opgemaakt januari 2008 door
Hoofdman Hans van der Schoot.